Δημόσιοι διαγωνισμοί και επιχορηγήσεις για ιδιώτες

Το Γραφείο παρέχει βοήθεια σε ιδιώτες, οργανώσεις και δημόσιες αρχές όσον αφορά στις προκηρύξεις για τη λήψη επιχορηγήσεων, ελαφρύνσεων και επιδομάτων που δημοσιεύθηκαν από τις ιταλικές δημόσιες αρχές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, από τη φάση της υποβολής των αιτήσεων, μέχρι τη στιγμή της λήψης του οικονομικού οφέλους. Η νομική υποστήριξη αφορά, επίσης, τη λήψη