Το Δικηγορικό Γραφείο του Μικέλε Ρίτσο παρέχει νομική αρωγή σε δικαστικό και εξωδικαστικό επίπεδο σε οικονομικούς φορείς και αναθέτουσες αρχές για ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία των ευρωπαϊκών και ιταλικών κανόνων περί των δημοσίων συμβάσεων.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο συνδράμει τις δημόσιες διοικήσεις και ιδιωτικούς φορείς σε ζητήματα σχετικά με βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις και πράσινες δημόσιες συμβάσεις (sustainable public procurement και green public procurement), την έννομη σχέση ανάμεσα στις δημόσιες συμβάσεις, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση – ζητήματα όλο και πιο σημαντικά στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που εξετάζονται ενδελεχέστερα από τους επαγγελματίες του Γραφείου ακόμη και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο μπορεί να παρέχει νομικές συμβουλές στον σχεδιασμό διαγωνισμών που συνάδουν με τα ελάχιστα τομεακά περιβαλλοντικά κριτήρια και που κατευθύνονται από την αρχή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, καθώς και στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης (EPC) με την επινόηση των καλύτερων εργαλείων για την προσαρμογή των απαιτήσεων της ενεργειακής βιωσιμότητας και ενεργειακής απόδοσης των οργανισμών (ή φορέων) στις προϋποθέσεις του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

Γενικότερα, το Γραφείο μπορεί να συνδράμει οικονομικούς φορείς στην προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων για τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής που ρυθμίζονται από τον κώδικα δημοσίων συμβάσεων, καθώς και στην επίλυση ενδεχομένων ζητημάτων όσον αφορά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Γραφείο μπορεί να παράσχει συνδρομή, για παράδειγμα κατά τη σύσταση προσωρινών κοινοπραξιών επιχειρήσεων, στην εκπόνηση νομικών γνωμοδοτήσεων για πτυχές του διαγωνισμού  και επίσημων κοινοποιήσεων στην αναθέτουσα αρχή, σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ή εκτέλεσης της σύμβασης.

Χάρη στην εμπειρία των επαγγελματιών του, η οποία διαμορφώθηκε και κατά την in house συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς, το Γραφείο μπορεί ακόμη να βοηθήσει τους Αποκλειστικά Υπεύθυνους για τη Διαδικασία (“RUP”) των αναθετουσών αρχών κατά την προπαρασκευή όλων των πράξεων που αφορούν τiς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων δημόσιων προμηθειών και παροχής έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, από τον σχεδιασμό της σύμβασης έως την ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης. Το Γραφείο μπορεί να συνδράμει, για παράδειγμα, στην προπαρασκευή της συγγραφής υποχρεώσεων και ειδικών όρων της σύμβασης (για όλα τα είδη διαδικασιών που προβλέπονται από τον κώδικα), στην κατάρτιση των προβλεπόμενων εγγράφων από τα διάφορα υποκείμενα της αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης, στη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε αιτήσεων από τους οικονομικούς φορείς και τον ανάδοχο.

Το πεδίο εξειδίκευσης του Γραφείου περιλαμβάνει ασφαλώς και τη διαχείριση ενδεχόμενων προβληματικών όψεων της διαδικασίας του διαγωνισμού ή της εκτέλεσης της σύμβασης, στο πλαίσιο της εξουσίας της διοικήσεως να ανακαλεί, να αναστέλλει ή να τροποποιεί τις αποφάσεις της (για παράδειγμα στο πλαίσιο διαδικασιών ακύρωσης, ανάκλησης ή καταγγελίας), στις προ της ασκήσεως προσφυγής διαδικασίες ενώπιον της τομεακής αρχής, ή στο πλαίσιο διαφορών ενώπιον του διοικητικού και τακτικού δικαστή.

Το Γραφείο καταρτίζει γνωμοδοτήσεις και παρέχει νομική αρωγή για όλα τα απαριθμούμενα ζητήματα και για άλλους επαγγελματίες, νομικούς και μη.

 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νομικές υπηρεσίες που αφορούν θέματα το Δίκαιο Ακινήτων που απευθύνονται στις τοπικές αρχές.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υπηρεσίες που προσφέρονται για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων.