Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Το Γραφείο προσφέρει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, σε καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και σε άλλους επαγγελματίες σε θέματα Εμπορικού Δικαίου και Εταιρικού Δικαίου σε επίπεδο εθνικό και διεθνές, κυρίως στους ακόλουθους τομείς: του real estate και των κατασκευών, της ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και του περιβάλλοντος, των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης,