Η αποστολή μας

Η αποστολή μας
Αποστολή του Γραφείου είναι να συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται, μέσω της παροχής νομικών υπηρεσιών και συμβουλών που προάγουν κυρίως: την αποτελεσματική απλοποίηση των σχέσεων μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες, Πανεπιστήμια κ.α.) και των ιδιωτών, κυρίως με σκοπό τη διευκόλυνση της ελεύθερης άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από